ubuntu 9.10下linuxqq(官方的QQ,八百年不更新的那个了)

sudo vim /usr/bin/qq
增加
bash #!/bin/sh export GDK_NATIVE_WINDOWS=true cd /usr/share/tencent/qq/ ./qq
经试验正确无误。。。linuxqq不再挂。。。五四陈科学院小道报道

原创文章如转载,请注明:转载自五四陈科学院[http://www.54chen.com]
本文链接:
http://www.54chen.com/uncategorized/ubuntu-910-hangs-under-linuxqq-regular-solution.html